Pereiti prie turinio

MAITINIMO TVARKA

VAIKŲ MAITINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE (KLASĖSE),  SKIRTOSE MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS, TVARKOS APRAŠAS

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių maitinimo sąlygas ir tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-1642 „Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.
II.                MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS

4. Mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir turintiems didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, įstaigoje ugdymo proceso metu ir vasaros vaikų poilsio stovyklos metu yra skiriamas maitinimas.
5. 50 proc. mokesčio už mokinių maitinimą  2 kartus dienoje ugdymo proceso  ir vaikų vasaros poilsio stovyklos metu yra finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Kitą dalį (50 proc.) mokesčio apmoka tėvai (globėjai) už kiekvieną mokinio lankytą dieną.
6. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą mokamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos nustatytą tvarką.
7. Mokestis už mokinio maitinimą nemokamas:

7.1.  jeigu šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos centro pateiktas pažymas. Pažyma pateikiama įstaigos direktoriui. Nemokamo maitinimo skyrimas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai;

7.2. nuo mokesčio už maitinimą atleidžiami mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, ir besimokantys mokykloje, skirtoje specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

8. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

9. Nemokamas maitinimas mokiniams neteikiamas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis (jeigu mokykla neorganizuoja mokinių užimtumo, o vasarą – vasaros poilsio stovyklos).

10. Tėvai (globėjai), gavę Socialinės paramos centro sprendimą apie vaikui skiriamą nemokamą maitinimą vieną kartą dienoje, pvz. pietus, gali raštu pateikti įstaigos direktoriui prašymą dėl pusryčių skyrimo apmokant 50 proc. maitinimo mokesčio.

11. Tėvai (globėjai), norintys, kad jų vaikas gautų pavakarius arba vakarienę, arba pavakarius ir vakarienę – moka 100 proc. maitinimo mokesčio. Atleidžiami nuo šio mokesčio tėvai, kurių vaikams paskirta socialinė globa ir globos pinigai mokami Savivaldybės nustatyta tvarka.

12. Tėvai (globėjai), nenorintys, kad vaikui būtų skiriamas maitinimas mokykloje (išskyrus bendrabutyje gyvenančius mokinius),  raštu pateikia prašymą įstaigos direktoriui. Jeigu per mokslo metus tėvai (globėjai) persigalvoja ir nori, kad jų vaikas būtų maitinamas, raštu pateikia prašymą  įstaigos direktoriui, o vaikas pradedamas maitinti pagal tėvų ir įstaigos, administruojančios mokinių maitinimą, arba įstaigos direktoriaus susitarimą.

III. MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMAS

13. Vienos dienos mokinio maitinimo išlaidos produktams:

13.1. mokiniams, negyvenantiems bendrabutyje, – 7,50  Lt (maitinimas 2 kartus);

13.2. mokiniams, nakvojantiems bendrabutyje, – 9,10 Lt (maitinimas 4 kartus).

14. Pusryčiams skiriama ne mažiau kaip 25 proc. dienos normos, pietums – ne mažiau kaip 40 proc, pavakariams – ne mažiau kaip 21 proc. ir vakarienei – ne mažiau kaip 14 proc. dienos normos.

15. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas maisto produktams įsigyti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mokestis už mokinio maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

17. Už mokesčio surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

18. Skolos už mokinio maitinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Aprašas skelbiamas vietos spaudoje, Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse.

20. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi šio aprašo reikalavimai.