Pereiti prie turinio

TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 • nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, Švietimo programas, mokymo formas;
 • dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo turinį, metodus, vertinimo formas;
 • gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 • naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
 • kartu su mokytojais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
 • bendradarbiauti su mokyklos vadovais, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;
 • parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
 • kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;
 • užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi;
 • teikti mokyklai visus jos dokumentacijai tvarkyti reikalingus dokumentus apie mokinį ir jo šeimą;
 • atlyginti mokyklai vaiko padarytą materialinę žalą.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field