Pereiti prie turinio

SAVIVALDA

Mokyklos taryba:

Pirmininkas: Lymantė Sviridenkienė

Sekretorė: Gintarė Širvinskienė

Nariai: Kristina Valienė, Andrius Zalieska

Tėvų atstovai: Irena Šostak, Ina Gedžutienė

Mokyklos tarybos nuostatai

Tikslas: Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir mokyklos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai (tęstiniai):

  • Teikti įvairiapusę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams kuriant saugų, patrauklų mokyklos mikro ir makro klimatą,
  • Siekti visų mokyklos darbo grupių glaudaus, aktyvaus bendradarbiavimo,
  • Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę,
  • Siekti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už mokyklos veiklos rezultatus.

Mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkė: Živilė Aleksienė

Sekretorė: Lymantė Sviridenkienė

Nariai: Lina Aleševičiūtė, Daiva Audarienė, Gitana Bikinaitė,  Raimonda Buivydaitė, Viktorija Dombrovskaja, Agnė Gecevičienė, Jelena Gumenaja, Eugenijus Guobys, Agneta Tomkevičienė, Ingrida Kibickienė, Irma Normantienė, Jevgenija Lotach,  Aleksandra Novosiolova, Rasa Pažerinienė, Aurelija Pulkaunikienė, Violeta Šuminienė, Aldona Švabovič, Jolita Valuntė, Andrius Zalieska, Lymantė Sviridenkienė, Kristina Valienė, Enrika Maziliauskaitė, Neringa Kavaliauskaitė, Laima Žygė, Inga Vinikienė, Rita Repečkaitė, Irina Raščepkina, Sandra Ramelienė.

Tikslas – nuolat siekti mokytojų profesinės kompetencijos, švietimo proceso veiksmingumo augimo ir tobulėjimo.

Uždaviniai:
- užtikrinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą;
- siekti užtikrinti pamokų kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą;
- analizuoti ir aptarti mokytojų metodinės grupės veiklos programos rezultatus.

Auklėtojų metodinė grupė:

Pirmininkė: Inga Vinikienė
Sekretorė: Rita Repečkaitė

Nariai: Gailutė Beleckienė, Žana Cimoš, Neringa Kavaliauskaitė, Raimunda Jūra Kolpakienė, Saulė Peleckienė, Irina Raščepkina, Olga Stulpinienė, Inga Vinikienė, Andrius Zalieska, Laima Eidukaitienė, Aušra Songailaitė

Tikslas - siekti nuolatinio auklėtojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokytojų ir auklėtojų bendradarbiavimą, tęsiant ugdomojo proceso taikymą pailgintų grupių veikloje.
2. Dalyvauti seminaruose, paskaitose, skaityti pranešimus aktualiomis temomis, skleisti gerąją patirtį.
3. Dalyvauti parodose, mugėse, kituose renginiuose, organizuojamose mokykloje, juos vesti, o taip pat už jos ribų.
4. Stiprinti auklėtojų ir tėvų bendradarbiavimą, įtraukiant juos į mokykloje organizuojamus renginius, projektus, išvykas.

Kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas: Remigijus Klimavičius
Sekretorė: Aušra Kriškoviecienė 

Tikslas - siekti nuolatinio savo profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:
1.Vesti atviras kūno kultūros pamokas, stebėti jas ir aptarti metodinėje grupėje.
2.Aptarti ir vertinti kūno kultūros mokytojų ruošiamą metodinę medžiagą.
3.Dalyvauti bei vykdyti kūno kultūros šventes, varžybas, renginius.
4. Dalintis naujausiomis žiniomis iš lankytų seminarų, paskaitų.

Logopedų metodinė grupė

Pirmininkas: Aleksandra Novasiolova

Sekretorė:

Nariai: Jelena Gumenaja, Jolita Valuntė, Agneta Kavaliauskienė, Aurelija Pulkaunikienė, Kristina Pociūtė, Ingrida Kibickienė, Lymantė Sviridinkienė, Živilė Aleksienė, Enrika Mazaliauskaitė, Aleksandra Novosiolova, Brigita Skarbalienė.

Tikslas – nuolat siekti mokytojų profesinės kompetencijos, švietimo proceso veiksmingumo augimo ir tobulėjimo.

Uždaviniai:

  1. užtikrinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą;
  2. siekti užtikrinti logopedinių užsiėmimų kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą;
  3. analizuoti ir aptarti logopedų metodinės grupės veiklos programos rezultatus.